1. Úvod

www.PastaPro.eu (dále “web“) vlastní a/nebo provozuje společnost Inspirus Investments, s.r.o., Táborská 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko, (dále “PastaPro/my/nám”) nebo jsou provozovány jménem společnosti PastaPro.

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím tohoto webu, bude mezi vámi a námi uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito smluvními podmínkami PastaPro a konkrétně níže uvedenými kupními podmínkami.

2. Kupní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky před online nákupem našich produktů na webu PastaPro.

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy týkající se prodeje a dodání produktů od společnosti PastaPro. Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud (i) objednáte cokoli na našem webu PastaPro nebo (ii) na jakémkoliv webu propojeném s naším webem (společně „web“) nebo pokud přijmete nabídku od společnosti PastaPro. Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti PastaPro.

2.1 Požadavky na uzavření smlouvy se společností PastaPro

Chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím našeho webu, musíte být starší 16 let.
Na našem webu můžete objednávat pouze jako spotřebitel, nikoli jako prodejce.
Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých společnosti PastaPro v žádosti nebo objednávce.

2.3 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva?
2.3.1 Vznik smlouvy týkající se standardních produktů

Veškeré informace na tomto webu jsou pouze výzvou k jednání. Jinak řečeno, informace nejsou nabídkou nebo závaznou smlouvou. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených v objednávce.

Společnost PastaPro je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku a/nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám. Pokud společnost PastaPro do deseti pracovních dnů objednávku nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou.

Veškeré vámi zadané objednávky musejí být odsouhlaseny společností PastaPro. Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku odmítneme. Vaši objednávku můžeme odmítnout například v těchto případech:

(a) jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu, nejsou dostupné;

(b) jestliže se nám nepodaří získat autorizaci vaší platby;

(c) jestliže se k produktu vztahují omezení toho, kam jej lze zaslat;

(d) jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis.

Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky, včetně čísla objednávky a podrobností o objednaných produktech a doručovací službě. K přijetí vaší objednávky a vzniku kupní smlouvy na standardní produkty mezi vámi a společností PastaPro dojde pouze v případě, že:

(i) obdržíte e-mail od společnosti PastaPro, který potvrzuje odeslání standardních produktů z našeho skladu;

(ii) obdržíte potvrzení od přepravce, že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí, pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě PastaPro nebo kanceláři dopravce, nebo že dopravce uložil standardní produkty v místě vyzvednutí;

(iii) obdržíte sdělení od společnosti PastaPro, že jsou pro vás standardní produkty připraveny k vyzvednutí ve vybrané prodejně PastaPro, pokud jste zvolili možnost vyzvednutí standardních produktů v obchodě PastaPro.

Vezměte prosím na vědomí, že možnost vyzvednutí v obchodě nebo u některého smluvního přepravce společnosti PastaPro je k dispozici pouze v určitých zemích a pouze u určitých obchodů PastaPro nebo dopravců.

2.4 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti PastaPro, dokud nám nezaplatíte všechny příslušné částky vyplývající z jakékoliv smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to i v případě, že se vztahují k dřívějším nebo pozdějším dodávkám, nebo v případě dodávek dílčích. Nesmíte produkty prodat, disponovat jimi nebo je zatížit břemenem dříve, než přejdou do vašeho vlastnictví.

2.5 Kvalita a údržba produktů

Menší rozdíly v barvě a dalších odchylky jsou možné v důsledku různých způsobů snímání obrazu, zobrazovací technologie nebo jiných technických důvodů. Společnost PastaPro není za tyto odchylky a rozdíly odpovědná.

Společnost PastaPro není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny.

2.6 Cena

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou uvedeny v eurech (EUR). Společnost PastaPro si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky.

Společnost PastaPro si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy.

2.7 Způsoby platby

Informace o dostupných platebních metodách naleznete na našem webu.

Společnost PastaPro provádí individuální kontrolu důvěryhodnosti v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti PastaPro. V závislosti na výsledcích této kontroly si společnost PastaPro vyhrazuje právo určité způsoby platby odmítnout.

2.8 Fakturace

Pokud se rozhodneme, že vystavíme nebo zpřístupníme fakturu, nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyhrazuje si společnost PastaPro právo vydat nebo zpřístupnit fakturu v elektronické podobě a vy s takovou formou fakturace souhlasíte.

2.9 Doručení

Společnost PastaPro může doručovat pouze na adresy domácností nebo kanceláří.

Doručení bude prováděno v pracovních dnech, mimo státní svátky ve vaší zemi nebo v oblasti, v níž se nachází náš sklad PastaPro.

Společnost PastaPro je oprávněna, pokud je to přiměřeně možné, rozdělit dodávku tak, abyste obdrželi objednané produkty co nejdříve. S rozdělením dodávky nejsou spjaty žádné další náklady. Avšak v případě, že rozdělení dodávky požadujete vy, může společnost PastaPro účtovat dodatečné náklady na dodání. Každá rozdělená dodávka představuje samostatnou prodejní smlouvu. Jestliže má společnost PastaPro zpoždění s dodáním části objednávky nebo je část objednávky poškozena, neopravňuje vás to ke zrušení žádné další části objednávky.

Jestliže společnost PastaPro zjistí před uzavřením kupní smlouvy, že již nemůže dodat objednaný standardní produkt, může vám nabídnout ekvivalentní produkt z hlediska ceny, kvality a funkce. Nejste povinni náhradní produkt přijmout.

V nepravděpodobném případě, že po uzavření kupní smlouvy nemůže společnost PastaPro dodat objednaný produkt a není za tuto situaci odpovědná, je společnost PastaPro oprávněna kupní smlouvu vypovědět. Společnost PastaPro vás bude samozřejmě okamžitě informovat a vrátí veškeré platby.

2.10 Vrácení zboží

Jestliže se svou objednávkou nejste zcela spokojeni, máte právo na odstoupení od smlouvy. Jinak řečeno, máte právo vrátit standardní produkty, jak je uvedeno níže, a my zajistíme, abyste obdrželi refundaci.

V souladu s ustanoveními těchto kupních podmínek můžete vrátit dodané standardní produkty bez uvedení důvodu do 14 dní ode dne přijetí standardního produktu.

Pokud vrácení produktu přesáhne tuto lhůtu nebo je produkt opotřebovaný, poškozený nebo není v původním obalu, nemůže společnost PastaPro vrácený produkt přijmout a nemůže vám poskytnout refundaci.

Nemůžeme převzít odpovědnost za chybně zaslané nebo ztracené zásilky.

Veškeré výdaje a rizika spojené s vrácením produktů nese společnost PastaPro. Nepoužité a kompletní produkty včetně jejich původního obalu v nejlepším možném stavu musí být vráceny na adresu:

PastaPro
Inspirus Investments, s.r.o.
Táborská 4152/7
821 04 Bratislava
Slovakia

V případě platného vrácení v souladu s těmito kupními podmínkami uhradí společnost PastaPro kupní cenu a náklady na doručení (v případě kompletně vrácených objednávek), které od vás obdržela, do čtrnácti dnů poté, co od vás společnost PastaPro obdrží oznámení, že si přejete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, ovšem jen za předpokladu, že bude společnost PastaPro po obdržení vráceného produktu povinna vám poskytnout refundaci.

Dobu, po kterou je váš vrácený produkt na cestě, nemůžeme ovlivnit. Po obdržení vrácených produktů ovšem záležitost vyřídíme co nejrychleji. Proto potřebujeme alespoň čtrnáct dní k přijetí a zpracování vaší vrácené objednávky. Ačkoli společnost PastaPro odešle peníze do 2 dnů po zpracování vaší vrácené objednávky, může vaše banka nebo společnost spravující kreditní kartu potřebovat více času na zpracování refundace a připsání částky na váš účet. Ve chvíli, kdy obdržíme a zpracujeme vrácené produkty, vás budeme informovat e-mailem. Vrátíme celkovou hodnotu produktů. Refundace proběhne stejnou platební metodou jako původní nákup.

Pokud je vrácen standardní produkt a společnost PastaPro se domnívá, že byl poškozen v důsledku jednání nebo opomenutí, které je vaší vinou nebo které je na vaše náklady a rizika, bude mít společnost PastaPro právo odečíst snížení hodnoty vráceného produktu v důsledku tohoto poškození od částky, která vám má být vrácena. Povinnosti kompenzace snížené hodnoty produktu v důsledku jeho používání se můžete vyhnout tím, že produkt nebudete používat a že se vyvarujete (pokud je to přiměřeně možné) jakýchkoli kroků, které by mohly negativně ovlivnit jeho hodnotu.

2.11 Podmínky výměny zboží

Společnost PastaPro produkty nevyměňuje. Jestliže si přejete produkt vyměnit, budete muset svůj nákup vrátit k refundaci a zadat novou objednávku. Refundaci je možné získat pouze za vrácené produkty, když je vrácení v souladu s podmínkami vrácení.

2.12 Poškozené nebo vadné výrobky

Poškození nebo vady jsou u našich produktů mimořádně vzácné. Vezměte prosím také na vědomí, že společnost PastaPro má ze zákona povinnost zajistit, aby naše produkty byly v souladu s kupní smlouvou.

Vrácené produkty jsou kontrolovány oddělením zajišťování kvality společnosti PastaPro, a pokud je poškození způsobeno výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, vrátíme jejich kupní cenu. Zavazujeme se plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty.

Nerefundujeme produkty:

- získané z jiného zdroje než z našeho webu

- poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí

- poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny

3. Používání webu

Před použitím tohoto webu a jakéhokoli obsahu společnosti PastaPro na stránkách sociálních médií (včetně například Facebooku a Twitteru) (společně “web”) si prosím pozorně přečtěte tato pravidla a podmínky pro používání webových stránek (dále “pravidla a podmínky”). Tato pravidla a podmínky platí pro všechny návštěvy a použití webu, jakož i pro obsah (dle definice níže), informace, doporučení, produkty a/nebo služby, které vám poskytujeme na tomto webu nebo jeho prostřednictvím. Vstupem na tento web a jeho používáním stvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami v plném rozsahu, jež platí navíc k jakýmkoli jiným právním předpisům a úpravám, které se vztahují na tento web a na internet. Jestliže s těmito pravidly a podmínkami v jejich plném rozsahu nesouhlasíte, opusťte prosím tento web.

3.1 Obsah webu

Vlastníkem veškerého obsahu uvedeného nebo zobrazeného na webu, mimo jiné včetně log, ikon, ochranných známek, textů, grafiky, fotografií, snímků, pohyblivých obrazů, zvuků, ilustrací a softwaru (dále “obsah”), je společnost PastaPro, její přidružené společnosti, poskytovatelé licencí a/nebo poskytovatelé obsahu. Všechny prvky webu, mimo jiné včetně celkového designu a obsahu, jsou chráněny autorskými právy, morálními právy, právy k databázi, obchodními známkami a dalšími zákony souvisejícími s právem k duševnímu vlastnictví. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno na základě této nebo jiné smlouvy se společností PastaPro, nesmí být žádné části ani prvky webu nebo jeho obsahu žádným způsobem kopírovány nebo dále přenášeny. Web, jeho obsah a veškerá související práva zůstávají výhradním majetkem společnosti PastaPro, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Všechna taková práva jsou vyhrazena.

3.2 Autorská práva a ochranné známky

Autorské právo k veškerému obsahu je a zůstává vlastnictvím společnosti PastaPro, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, dle situace. Vyjma případů, kdy je stanoveno jinak v konkrétních dokumentech na webu, máte právo zobrazovat, přehrávat, tisknout a stahovat na webu zveřejněný obsah pouze pro soukromé, informativní a nekomerční účely. Nesmíte upravovat žádné z těchto materiálů a nesmíte kopírovat, distribuovat, vysílat, zobrazovat, realizovat, reprodukovat či zveřejňovat jakýkoli obsah, poskytovat k němu licence, vytvářet z něj nepůvodní díla, ani ho přenášet nebo prodávat. Bez získání předchozího souhlasu společnosti PastaPro nesmíte žádný obsah znovu používat. Ve smyslu těchto pravidel a podmínek je zakázáno použití jakéhokoli takového obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačů propojených do sítě. Z obsahu, který je na webu zveřejněn, nesmíte odstraňovat žádná prohlášení o autorských právech nebo ochranných známkách ani jiné zmínky o vlastnictví.

V případě, že si z webu stáhnete software (mimo jiné včetně spořičů obrazovky, aplikací pro smartphony, ikon, videí a tapet), poskytuje vám PastaPro licenci na software, včetně jakýchkoli souborů, obrázků začleněných v softwaru nebo vytvořených pomocí softwaru a dat, která jsou k softwaru připojena (souhrnně jen “Software”). Společnost PastaPro vám nepřevádí vlastnické právo na software. Vlastníte nosič, na kterém je software nahrán, ale PastaPro si ponechává plné a neomezené vlastnické právo na software a na všechna související práva k duševnímu vlastnictví. Nesmíte dále distribuovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět ze strojového kódu či jinak redukovat software do formy čitelné pro člověka.

Všechny ochranné známky, servisní známky, loga a obchodní názvy, které se objevují na produktech skupiny PastaPro, obalech produktů a/nebo na webu, bez ohledu na to, zda jsou registrované zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti PastaPro, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí (podle situace) a jsou chráněny příslušnými smlouvami a zákony, které se týkají ochranných známek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PastaPro nesmíte žádným způsobem používat, kopírovat, reprodukovat, dále publikovat, načítat, posílat, přenášet, distribuovat nebo upravovat ochranné známky, a to včetně reklamy nebo inzerce související s distribucí materiálů na webu. Použití jakýchkoli ochranných známek na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v prostředích počítačů propojených do sítě, například uchovávání nebo reprodukce (části) webu na jakýchkoli externích internetových stránkách nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na konkrétní stránky webu na jakýchkoli jiných internetových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu společnosti PastaPro je zakázáno.

3.3 Odmítnutí záruk

Web a jeho obsah jsou bezplatné, poskytují se „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu. Informace na webu mají pouze všeobecný informativní charakter a nepředstavují doporučení.

Společnost PastaPro netvrdí ani nezaručuje, že informace a/nebo prvky obsažené na webu jsou přesné, úplné nebo aktuální ani že web či server, na kterém je web dostupný, neobsahuje viry nebo jakékoli jiné škodlivé komponenty. Společnost PastaPro také nebude zajišťovat konkrétní IT infrastrukturu ani konektivitu. Společnost PastaPro tudíž nemůže poskytovat žádné záruky nebo prohlášení, že web bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb. Společnost PastaPro neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití obsahu na webu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, adekvátnosti, užitečnosti, aktuálnosti, čitelnosti apod., vždy v maximálním rozsahu dle platných zákonných předpisů.

3.4 Omezení odpovědnosti

Web používáte na vlastní riziko. Společnost PastaPro ani její zaměstnanci, vedoucí pracovníci, členové představenstva ani její zástupci nebo jakékoli jiné strany zapojené do tvorby, produkce nebo poskytování webu nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody, k nimž může dojít v důsledku použití nebo nemožnosti použít obsah na webu, včetně škod způsobených viry nebo jinou nepřesností či neúplností informací na webu, nebo fungování produktů či jinak vzniklých ve spojitosti s těmito pravidly a podmínkami, a to i v případě, že společnost PastaPro byla upozorněna na možnost jakýchkoli takových škod.

3.5 Odkazy na třetí strany

Pro usnadnění a lepší využití webu na něj někdy můžeme vložit odkazy na webové stránky, které vlastní a spravují třetí strany. Kliknutím na tyto odkazy opustíte naše služby a web PastaPro a dostanete se mimo naši kontrolu. Patří sem odkazy na partnery, kteří mohou používat naše ochranné známky na základě dohody o společném používání značky. Webové stránky, na které můžete přejít, mají svá vlastní pravidla a podmínky i zásady ochrany osobních údajů. Společnost PastaPro není odpovědná a nemůže nést odpovědnost za obsah a aktivity těchto webových stránek. Návštěva/vstup na tyto webové stránky je proto zcela na vaše vlastní riziko.

Tyto jiné webové stránky mohou uživatelům zasílat své vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo požadovat osobní údaje. Doporučujeme vám tedy, abyste si přečetli podmínky používání a/nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách dříve, než je začnete používat.

3.6 Zneužití webu

Web nesmíte používat ke zveřejňování nebo přenášení jakéhokoli obsahu vytvořeného uživateli (jak je definován níže), který porušuje nebo může porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob nebo který je výhružný, nepravdivý, zavádějící, pobuřující, hanlivý, narušující soukromí, obscénní, pornografický, urážlivý, diskriminační, nezákonný nebo který by mohl způsobovat nebo podněcovat chování, jež by mohlo být považováno za trestný čin, porušovat práva jakékoli strany nebo který by mohl jinak způsobovat občanskoprávní odpovědnost nebo porušovat jakékoli zákony. Společnost PastaPro vám může kdykoli na základě vlastního uvážení odepřít přístup k webu, a to včetně situací, kdy se domnívá, že vaše používání webu porušuje tato pravidla a podmínky nebo příslušné zákony.

Je rovněž zakázáno používat web k reklamním účelům nebo realizaci jakýchkoli nevyžádaných komerčních nabídek.

3.7 Obsah vytvořený uživateli

Veškeré názory, poznámky, komentáře, kresby, grafické prvky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informace, videa a další materiály, které jsou zveřejněny vámi nebo jinými uživateli na webu nebo odeslány pomocí webu (dále “obsah vytvořený uživateli”) budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. V souladu s tím bude mít společnost PastaPro nevýhradní, nezpoplatněné právo používat, kopírovat, distribuovat a zveřejňovat jakýkoli obsah vytvořený uživateli, a to k jakémukoli účelu, na jakémkoli médiu a po celém světě (dále „udělení licence“). Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost PastaPro působí pouze jako pasivní kanál pro distribuci obsahu vytvořeného uživateli a není odpovědná obecně ani vůči vám nebo jakékoli třetí straně za obsah nebo přesnost obsahu vytvořeného uživateli. Společnost PastaPro nebude nepřetržitě sledovat obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte, ani moderovat interakci mezi uživateli a není v žádném případě povinna tak činit. Aniž by byla omezena obecnost předchozích ustanovení, berete na vědomí a souhlasíte, že jakékoli poznámky, názory, komentáře, návrhy a další informace vyjádřené nebo obsažené v obsahu vytvořeném uživateli nemusí nutně vyjadřovat názory společnosti PastaPro. Obsah vytvořený uživateli používáte zcela na své vlastní riziko. Prohlašujete a zaručujete, že veškerý obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, je vaším původním dílem a nekopíruje dílo žádné třetí strany ani nijak jinak neporušuje žádná práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí ani práva na ochranu osobnosti a neobsahuje žádná pomlouvačná ani znevažující tvrzení. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni poskytnout licenci, jak je uvedeno v tomto odstavci. Souhlasíte, že společnosti PastaPro a jejím přidruženým společnostem nahradíte veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnosti PastaPro nebo jejím přidruženým společnostem vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem vytvořeným uživateli, který zveřejníte nebo odešlete, nebo s jiným používáním webu z vaší strany.

Společnost PastaPro si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zablokovat nebo odstranit (zcela nebo částečně) jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který zveřejníte nebo odešlete a který dle názoru společnosti PastaPro není v souladu s těmito pravidly a podmínkami (včetně materiálů, jež porušují nebo mohou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti) nebo je pro společnost PastaPro jinak nepřijatelný.

Souhlasíte, že společnost PastaPro neprodleně písemně upozorníte (kontaktní údaje naleznete v části Jak nás kontaktovat) na jakýkoli obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah), který porušuje tato pravidla a podmínky. Souhlasíte, že společnosti PastaPro poskytnete dostatek informací, aby mohla vyšetřit, zda takový obsah vytvořený uživateli (nebo jiný obsah) porušuje tato pravidla a podmínky. Společnost PastaPro souhlasí, že se bude v dobré víře snažit takovou stížnost prošetřit a podnikne takové kroky, ke kterým se na základě vlastního uvážení rozhodne. Společnost PastaPro ovšem nezaručuje ani neprohlašuje, že takový obsah vytvořený uživateli nebo jiný obsah (zcela nebo zčásti) zablokuje či odstraní.

3.8 Nevyžádané nápady

Společnost PastaPro uplatňuje zásadu neprověřovat a nepřijímat žádné nevyžádané nápady, vynálezy, designy a/nebo jiné materiály týkající se podnikání společnosti PastaPro (včetně například obuvi, oblečení, sportovního zboží a služeb), ať již ve formě textů, obrázků, zvukových nahrávek, softwaru, informací apod. (dále “materiály”) od osob, které nepatří ke společnosti PastaPro. Nezveřejňujte tedy žádné materiály na webu, ani je neposílejte společnosti PastaPro e-mailem či jinými způsoby.

4. Ostatní
4.1 Přednost

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami společnosti PastaPro a jakéhokoliv obsahu v jiných částech webu nebo odkazů mají smluvní podmínky společnosti PastaPro obsažené v tomto dokumentu přednost.

4.2 Změny smluvních podmínek společnosti PastaPro

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit.

Používání tohoto webu, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti PastaPro platné v době zadání objednávky prostřednictvím tohoto webu nebo v den prohlížení tohoto webu.

Kontrolujte pravidelně, zda nedošlo ke změnám těchto smluvních podmínek. Verze se označuje posledním datem revize, které je uvedeno na konci stránky.

4.3 Ochrana dat

Zadáním objednávky souhlasíte a rozumíte, že můžeme shromažďovat, používat, archivovat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

4.4 Oddělitelnost ustanovení

Každé ustanovení těchto smluvních podmínek bude vykládáno samostatně a nezávisle na ostatních ustanoveních. Pokud bude nějaké ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek a nebude mít žádný vliv na jejich vynutitelnost.

4.5 Subdodávky a zadávání

Společnost PastaPro si vyhrazuje právo udělit na základě jiné smlouvy, převést, postoupit nebo cedovat jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek společnosti PastaPro, za předpokladu, že to neovlivní vaše práva v rámci smluvních podmínek společnosti PastaPro. Vy nesmíte svá práva nebo povinnosti dle smluvních podmínek společnosti PastaPro udělit na základě jiné smlouvy, postoupit ani jinak převést bez našeho písemného souhlasu.

4.6 Události mimo přiměřený vliv

Společnost PastaPro není odpovědná za žádné zpoždění nebo neplnění svých závazků vyplývající ze smluvních podmínek společnosti PastaPro, pokud bylo zpoždění nebo neplnění způsobeno příčinou mimo přiměřený vliv společnosti PastaPro.