1. Úvod

www.PastaPro.eu (ďalej už len “Webova stránka“) je majetkom spoločnosti a / alebo je prevádzkovaná spoločnosťou, alebo v mene spoločnosti Inspirus Investments, s.r.o., Táborská 4152/7, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej už len “PastaPro / my / nás”).

Ak umiestnite svoju objednávku na tejto tejto webovej stránke, bude kúpnopredajná zmluva uzatvorená medzi vami a spoločnosťou a bude podliehať obchodným podmienkam spoločnosti PastaPro, a konkrétne, Podmienkam nákupu uvedeným nižšie.

2. Podmienky nákupu

Prosím, skôr, ako si tovar objednáte on-line z webových stránok spoločnosti PastaPro, pozorne si prečítajte tieto Podmienky nákupu.

2.1 Kedy platia tieto Podmienky nákupu?

Podmienky nákupu platia pre všetky ponuky a zmluvy, ktoré sa týkajú predaja a dodávok produktov značky PastaPro. Inými slovami, s týmito Podmienkami nákupu súhlasíte, aj keď (i) si čokoľvek objednávate z našich webových stránok alebo (ii) na akýchkoľvek iných webových stránkach, ktoré sú priamo napojené na naše webové stránky (spoločne “webové stránky”) alebo, ak prijmete ponuku spoločnosti PastaPro. Od týchto Podmienok nákupu je možné sa odchýliť len v prípade, ak ide o písomnú dohodu so spoločnosťou PastaPro.

2.2 Požiadavky na uzavretie zmluvy so spoločnosťou PastaPro

Aby ste si mohli kúpiť naše produkty prostredníctvom našich webových stránok, musíte mať 16 rokov alebo viac.
Na našich webových stránkach si môžete objednať len v tom prípade, ak nie ste predajca, ale spotrebiteľ.
Ručíte za to, že informácie, ktoré spoločnosti PastaPro poskytnete vo svojej žiadosti alebo objednávke, sú presné a úplné.

2.3 Ako je uzavretá zmluva s vami?
2.3.1 Vznik zmluvy, ktorá sa týka Štandardných produktov

Všetky informácie na našich webových stránkach sú len pozvánkou. Inými slovami, informácie nie sú ponukou alebo záväznou zmluvou. Zaslaním objednávky súhlasíte s tým, že pristupujete ku kúpe produktov, ktoré sú uvedené vo vašej objednávke.

Spoločnosť PastaPro je oprávnená si vždy vopred overiť objednávku a / alebo objednávku odmietnuť bez udania dôvodov a bez záväzkov voči vám. Ak spoločnosť PastaPro nepotvrdí vašu objednávku do desiatich pracovných dní, má sa za to, že bola zamietnutá.

Všetky objednávky podané vami sú podmienené súhlasom spoločnosti PastaPro. Podľa nášho vlastného uváženia sa môžeme rozhodnúť vašu objednávku neprijať. Medzi príklady, kedy môžeme objednávky neprijať, patria nasledovné:

(a) ak produkty uvedené na Webovej stránke práve nie sú k dispozícii;

(b) ak sa nám nepodarí získať autorizáciu platby;

(c) ak sa na daný produkt môžu vzťahovať dopravné obmedzenia;

(d) ak tovar uvedený na Webovej stránke obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedená cena alebo inak nesprávny popis produktu.

Po overení vašej objednávky vám e-mailom zašleme jej potvrdenie s číslom objednávky a podrobnosťami o produktoch, ktoré ste si u nás objednali. Potvrdenie bude obsahovať aj podrobnosti o akýchkoľvek zásielkových službách. Prijatie vašej objednávky a vznik zmluvy medzi vami a spoločnosťou PastaPro o predaji z kolekcie Štandarných produktov sa neuskutoční, kým:

(i) nedostanete e-mail od spoločnosti PastaPro, ktorý potvrdzuje dodávku tovaru z kolekcie Štandardných produktov z nášho skladu;

(ii) nedostanete potvrdenie od dopravcu, že tovar z kolekcie Štandardných produktov je pre vás pripravený na vyzdvihnutie, ak ste si vybrali možnosť si ho vyzdvihnúť v obchode spoločnosti PastaPro alebo kancelárii dopravcu, prípadne, ak ho dopravca uložil na mieste vyzdvihnutia;

(iii) neobdržíte oznámenie od spoločnosti PastaPro, ktoré potvrdzuje, že tovar z kolekcie Štandardné produkty je pripravený, aby ste si ho vyzdvihli vo vybranom obchode spoločnosti PastaPro, v prípade, že ste sa tak rozhodli.

Vezmite, prosím, na vedomie, že možnosť vyzdvihnúť si produkty v obchode alebo u určitého dopravcu značky PastaPro je k dispozícii len v určitých vymedzených krajinách a v určených obchodoch spoločnosti PastaPro či kanceláriách jej dopravcu.

 

2.3.2 Uchovávanie zmlúv:

Po uzatvorení predajnej zmluvy, bude táto zmluva uložená v elektronickej podobe v archívoch PastaPro. Máte právo o tejto zmluve byť kedykoľvek informovaný/á. Informácie o uloženej zmluve môžete získať cez Zákaznícky servis PastaPro (viď nižšie).

 

2.4 Výhrada vlastníctva

Dodané produkty zostávanú majetkom spoločnosti PastaPro dovtedy, kým nám na základe uzavretej zmluvy nezaplatíte dlžnú sumu v plnej výške, vrátane vynaložených nákladov na dodávku, a to aj v prípade včasných, zmeškaných alebo čiastkových dodávok. Produkty nesmiete predávať, likvidovať alebo zaťažiť skôr, ako ich budete vlastniť.

2.5 Kvalita a údržba výrobkov

Drobné rozdiely vo farbe, a ďalšie variácie produktov, sú možné v dôsledku rôznych spôsobov tvorby snímok, rôznych zobrazovacích technológii alebo iných technických dôvodov. Spoločnosť PastaPro nenesie za dané rozdiely žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť PastaPro nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej manipulácie s produktami, vrátane manipulácie, ktorá je v rozpore s jej pokynmi.

2.6 Cena

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú uvedené v euro (EUR). Spoločnosť PastaPro si vyhradzeju právo vykonávať cenové a produktové zmeny skôr, ako zašlete svoju objednávku.

Spoločnosť PastaPro si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky či zľavy.

2.7 Spôsoby platby

Viac informácií nájdete na našich stránkach na lokalite spôsoby platenia.

Spoločnosť PastaPro vykonáva, v súlade s politikou spoločnosti PastaPro v rámci Ochrany osobných údajov, individuálnu kontrolu vášho kreditu pri každom nákupe. V závislosti od výsledkov tejto kontroly, si spoločnosť PastaPro vyhradzuje právo odmietnuť určitý spôsob platby

2.8 Fakturácia

Tam, kde sme sa rozhodli, alebo sa to od nás vyžaduje podľa platných právnych predpisov, vydať alebo vytvoriť faktúry, spoločnosť PastaPro si vyhradzuje právo vydať alebo sprístupniť elektronické faktúry, ale vy musíte dať súhlas s takouto formou fakturácie.

2.9 Dodávka

Spoločnosť môže tovar dodať iba na domáce alebo kancelárske adresy. Dodávky sa uskutočňujú v pracovných dňoch, ale nie vtedy, keď je vo vašej krajine či oblasti, v ktorej sa nachádza náš sklad, štátny sviatok

Spoločnosť PastaPro je oprávnená, ak je to racionálne, robiť rozdelené dodávky tak, aby ste dostali objednaný tovar čo najskôr. V prípade takýchto rozdelených dodávok nenesiete žiadne ďalšie náklady. Avšak, v prípade, že požadujete, aby vám spoločnosť PastaPro dodala tovar po častiach, môžeme vám účtovať dodatočné náklady za dopravu. Každá rozdelená objednávka musí mať uzavretú samostatnú kúpnopredajnú zmluvu. Ak spoločnosť PastaPro mešká s dodávkou časti tovaru alebo jedna časť rozdelenej objednávky je chybná, neoprávňuje vás to zrušiť akékoľvek ďalšie rozdelené objednávky.

Ak pred uzavretím kúpnopredajnej zmluvy spoločnosť PastaPro zistí, že už nemôže dodať objednaný tovar z kolekcie Štandardné produkty, môže spoločnosť PastaPro ponúknuť ekvivalentný produkt, pokiaľ ide o kvalitu, cenu a funkciu. Vy nie ste povinný náhradný produkt prijať.

Ak, v nepravdepodobnom prípade, po vstupe do kúpnopredajnej zmluvy, už spoločnosť PastaPro nemôže dodať objednané produkty, ale nie je zodpovedná za túto situáciu, bude oprávnená vypovedať kúpnopredajnú zmluvu. V takom prípade vás bude, samozrejme, spoločnosť PastaPro okamžite informovať a uhradí všetky náklady.

2.10 Vrátenie tovaru

Ak nie ste úplne spokojný s vašou objednávkou, máte právo na odstúpenie od zmluvy. Inými slovami, máte právo vrátiť tovar z kolekcie Štandardné produkty tak, ako je to uvedené nižšie a my sa uistíme, že vaše platby vám budú vrátené.

V závislosti na ustanoveniach Podmienok nákupu môžete vrátiť tovar z kolekcie Štandardné produkty, ktoré ste obdržali, bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov do 14 dní odo dňa, kedy ste daný tovar prevzali.

Ak vrátenie tovaru spadá mimo tohto obdobia alebo je tovar opotrebovaný, poškodený alebo nie je v originálnom balení, spoločnosť PastaPro nemôže prijať vrátený tovar a nemôže vám ho ani preplatiť.

Nenesieme zodpovednosť za chybne nasmerované alebo stratené zásielky.

Vrátenie produktov je na náklady a riziko spoločnosti PastaPro. Nepoužité a kompletné produkty, vrátane ich originálneho balenia, musia byť podľa možností vrátené na adresu:

PastaPro
Inspirus Investments, s.r.o.
Táborská 4152/7
821 04 Bratislava
Slovakia

V prípade vrátenia tovaru, ktorý je v súlade s Podmienkami nákupu, spoločnosť PastaPro uhradí kúpnu cenu i náklady na doručenie (v prípade úplne vrátených objednávok) v lehote do štrnástich dní od obdržania oznámenia, že chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť PastaPro má však povinnosť preplatiť náklady až po obdržaní vrátených produktov.

Dĺžka doby, počas ktorej je vrátený tovar v tranzite, je mimo našej kontroly, avšak, hneď ako ho obdržíme, spracujeme jeho preplatenie čo najrýchlejšie. Preto je potrebné počítať aspoň so štrnástimi dňami na prijatie a spracovanie vráteného tovaru. Hoci spoločnosť PastaPro vráti peniaze do 2 dní po spracovaní vášho prípadu, môže sa stať, že vaša banka alebo kreditné karty môžu vyžadovať viac času na spracovanie refundácie a pre uloženie peňazí váš účet. Akonáhle vrátený produkt dostaneme a spracujeme požiadavku, budeme vás o tom e-mailom informovať. Vrátime vám celú hodnotu produktu. Vrátenie peňazí bude vykonané rovnakou formou, ako boli uskutočnené platby pri pôvodnej kúpe.

Pokiaľ je vrátený tovar z kolekcie Štandardné produkty a spoločnosť PastaPro sa domnieva, že bol poškodený v dôsledku konania alebo opomenutia, za ktoré ste zodpovený vy, alebo, ktoré je na vaše náklady a nebezpečenstvo, bude mať spoločnosť PastaPro nárok odpočítať pokles hodnoty vráteného produktu v dôsledku tohto poškodenia z čiastky, ktorá vám má byť vrátená. Môžete sa vyhnúť povinnosti kompenzácie poklesu hodnoty výrobku v dôsledku použitia tým, že výrobok nebudete používať a vyhnete sa (ak je to možné) akýmkoľvek akciám, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho hodnotu.

2.11 Politika výmeny tovaru

Spoločnosť PastaPro produkty nevymieňa. Ak si želáte svoj produkt vymeniť, budete musieť vrátiť svoj nákup a urobiť novú objednávku. Preplatenie nákladov je možné iba v prípade vráteného tovaru, ktorý je v súlade s našou politikou vrátenia.

2.12 Poškodené alebo chybné výrobky

Je mimoriadne vzácne, aby boli naše produkty poškodené alebo chybné. Prosím, berte na vedomie, že spoločnosť PastaPro má zo zákona povinnosť ubezpečiť sa, že jej výrobky sú v súlade s podmienkami kúpnopredajnej zmluvy.

Vrátené produkty sú kontrolované oddelením zabezpečovania kvality spoločnosti PastaPro a ak ich poškodenie je výsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od špecifikácie výrobcu, budu plne preplatené. Zaväzujeme sa plne uhradiť náklady za akýkoľvek chybný tovar.

Nepreplácame produkty:

- získané z iného zdroja ako je webová stránka

- poškodené z dôvodu zneužitia alebo nedbanlivosti

- poškodené z dôvodu zneužitia alebo vykonávania iných činností, než na aké boli určené

3. Použitie webových stránok

Pozorne si prečítajte obchodné podmienky pre použitie webovej stránky (“Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky”) pred jej použitím a tiež aj akýkoľvek obsah spoločnosti PastaPro na webových stránkach sociálnych médií vrátane, ale bez obmedzenia, i na Facebooku a Twitteri (spoločne: “Webová stránka”). Tieto “Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky” platia pre všetky návštevy a používanie webovej stránky, rovnako ako aj na obsah (tak, ako je to definované nižšie), informácie, odporúčania, výrobky a služby poskytované vám alebo prostredníctvom webovej stránky. Prístupom a používaním webových stránok dávate svoj súhlas s použitím týchto “Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky” v plnom rozsahu, okrem iných práv alebo nariadení, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku a Internet. Ak nesúhlasíte s týmito “Obchodnými podmienkami pre použitie webovej stránky”, prosím, webovú stránku opustite.

3.1 Obsah na webovej stránke

Všetok obsah predstavovaný alebo zobrazený na webovej stránke, vrátane, ale nie len výhradne, ako sú logá, ikony, ochranné známky, text, grafika, fotografie, obrázky, pohyblivé obrázky, zvuky, ilustrácie a softvér (“obsah”), sú vo vlastníctve spoločnosti PastaPro, jej dcérskych spoločností, jej licenčných poskytovateľov alebo poskytovateľov ich obsahu. Všetky prvky webovej stránky, vrátane, ale nie obmedzene, všeobecného dizajnu a obsahu, môžu byť chránené autorskými právami, morálnymi právami, právami k databáze, ochrannou známkou a ďalšími právnymi predpismi, týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Okrem prípadov výslovne povolených v tejto alebo inej dohode so spoločnosťou PastaPro, nesmie byť žiadna časť alebo prvky webovej stránky či jej obsahu kopírovaná alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom. Webová stránka, jej obsah a všetky súvisiace práva musia zostať výhradným vlastníctvom spoločnosti PastaPro, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov, ak to nie je výslovne dohodnuté inak. Všetky tieto práva sú vyhradené.

3.2 Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva na všetok obsah patria a sú podľa potreby naďalej vo vlastníctve spoločnosti PastaPro, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov. S výnimkou prípadov, keď je to stanovené inak. V konkrétnych dokumentoch v rámci webovej stránky môžete zobraziť, prehrávať, tlačiť a sťahovať obsah nájdený na webovej stránke len pre osobné, informačné a iné nekomerčné účely. Nesmiete meniť žiaden z materiálov a nesmiete kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prevádzať alebo predávať akúkoľvek časť obsahu. Nesmiete opakovane používať akýkoľvek obsah bez získania súhlasu od spoločnosti PastaPro. Pre účely týchto obchodných podmienok je zakázané použitie takéhoto obsahu na iných webových stránkach či v inom sieťovom prostredí. Neodstránite žiadne autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva z obsahu nájdeného na webovej stránke.

V prípade, že si stiahnete softvér (vrátane, ale bez obmedzenia, na šetriče obrazovky, aplikácie inteligentných telefónov, ikony, videá a tapety) z webovej stránky, softvér obrázkov, vrátane všetkých súborov, ktoré sú založené alebo generované softvérom a údaje sprevádzajúce softvér (súhrnne “Softvér”) sú licencované spoločnosťou PastaPro. Týmto, však, spoločnosť PastaPro neprenáša svoje vlastnícke práva na daný softvér. Vlastníte médium, na ktorom je softvér zaznamenaný, ale spoločnosť PastaPro si ponecháva úplné a kompletné právo k softvéru a všetky práva na duševné vlastníctvo s ním spojené. Nesmiete distribuovať, predávať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozkladať a ani inak prevádzať softvér na formy čitateľné pre človeka.

Všetky ochranné známky, servisné značky, logá a obchodné názvy, ktoré sa objavujú na produktoch spoločnosti PastaPro, obaloch výrobku a / alebo na internetovej stránke , či už registrované alebo nie zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti PastaPro, jej pridružených spoločností alebo jej licenčných poskytovateľov (podľa potreby) a sú chránené podľa platných predpisov o ochranných známkach a dohodách. Nesmiete používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, nahrávať, posielať, prenášať, distribuovať alebo upravovať akýmkoľvek spôsobom žiadnu z ochranných známok, vrátane reklamy alebo zabezpečením publicity, v súvislosti s distribúciou materiálov na webovej stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti PastaPro. Použitie akýchkoľvek ochranných známok na akýchkoľvek iných webových stránkach alebo v sieťovom počítačovom prostredí, napríklad ukladaním alebo reprodukciou (časti) webovej stránky na akejkoľvek externej internetovej stránke alebo vytváraním odkazov, hypertextových odkazov, alebo hlbokých odkazov medzi webovými stránkami a akýmikoľvek inými internetovými stránkami, je, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti PastaPro, zakázané.

3.3 Zrieknutie sa záruk

Webová stránka a jej obsah sú zadarmo za predpokladu, “tak, ako to je” a sú bez akejkoľvek záruky. Informácie na webovej stránke sú určené ako všeobecné informácie a nepredstavujú poradenstvo.

Spoločnosť PastaPro nevyhlasuje ani nezaručuje, že informácie a / alebo zariadenia obsiahnuté na tejto webovej stránke sú presné, úplné či aktuálne alebo, že webové stránky či server, ktorý umožňuje zobrazenie webovej stránky, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Ďalej, spoločnosť PastaPro neposkytuje stránku pre konkrétne IT infraštruktúry alebo pripojenia. Teda, spoločnosť nemôže predstavovať ani zaručovať, že prevádzka webovej stránky nebude prerušená alebo bezchybná. Spoločnosť nedáva žiadne záruky, ani vyhlásenia, ohľadom používania obsahu na webových stránkach, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, primeranosť, užitočnosť, včasnosť, spoľahlivosť či inak, v každom prípade, v plnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov.

3.4 Obmedzenie zodpovednosti

Používanie webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Ani spoločnosť PastaPro, ani žiaden z jej zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov alebo akékoľvek iné strany zapojené do tvorby, výroby alebo dodávky webovej stránky nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, následné alebo iné škody, ktoré vyplývajú z použitia, alebo nemožnosti používať obsah na webových stránkach. Platí to vrátane škody spôsobenej vírusmi či akoukoľvek nepresnosťou alebo nekompletnosťou v informáciách na webových stránkach, alebo pri realizácii produktov, či inak z toho vyplývajúcich záležitostí, v súvislosti s použitím Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť PastaPro upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

3.5 Odkazy na tretie strany

Pre vaše pohodlie a s cieľom zlepšiť využitie webových stránok, môžu byť odkazy na webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve a pod kontrolou tretej strany, poskytnuté z času na čas. Tieto odkazy vás prevedú mimo webové stránky spoločnosti PastaPro a sú aj mimo jej kontroly. To zahŕňa odkazy na partnerov, ktorí môžu používať ochranné známky ako súčasť dohody o spoločnom brandingu. Webové stránky, ku ktorým sa môžete pripojiť cestou odkazov, majú svoje vlastné obchodné podmienky, ako aj svoju vlastnú politiku pre ochranu súkromia. Spoločnosť PastaPro nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za obsah a činnosť týchto webových stránok. Tieto stránky teda môžete navštíviť / sprístupniť výhradne len na vlastné riziko.

Vezmite, prosím, na vedomie, že webové stránky tretích strán môžu posielať svoje vlastné cookies pre užívateľov, zhromažďovať dáta alebo získavať osobné informácie, a preto vám odporúčame ešte pred ich použitím skontrolovať si podmienky použitia a / alebo zásady ochrany osobných údajov na daných webových stránkach.

3.6 Zneužitie webovej stránky

Je zakázané používať webové stránky na písanie alebo prenášanie akéhokoľvek obsahu vytvoreného užívateľom (ako je to definované nižšie), ktorý porušuje alebo môže porušiť práva duševného vlastníctva tretích strán, alebo ktoré sa vyhrážajú, sú nepravdivé, zavádzajúce, poburujúce, hanlivé, útočiace na súkromie, obscénne, pornografické, urážlivé, diskriminačné, protiprávne alebo by mohli viesť či povzbudzovať ku konaniu, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, porušovať práva akejkoľvek strany, alebo ktoré by inak mohli viesť k občianskoprávnej zodpovednosti či porušovaniu akéhokoľvek zákona. Spoločnosť PastaPro vám môže kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, odoprieť prístup na webové stránky, v prípade, že používanie webových stránok je v rozpore s niektorou z Obchodných podmienok pre použitie webovej stránky a / alebo platných právnych predpisov.

Tiež je zakázané používať webovú stránku na propagáciu alebo vykonávanie akejkoľvek komerčnej činnosti.

3.7 Obsah vytvorený používateľmi

Všetky názory, poznámky, komentáre, kresby, grafiky, fotografie, odkazy, otázky, návrhy, informácie, videá a iné materiály, ktoré vy alebo iní používatelia webových stránok pošlete na webovú stránku alebo prenášate pomocou webovej stránky (“obsah vytvorený používateľmi”) sa považuje za nedôverný a nechránený. Obdobne, spoločnosť PastaPro má bezvýhradné a bezplatné právo používať, kopírovať, distribuovať a odovzdávať všetok, užívateľmi generovaný, obsah tretím stranám pre akýkoľvek účel, na akomkoľvek médiu a v rámci celého sveta (udelenie licencie). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PastaPro pôsobí iba ako pasívne vedenie pre distribúciu obsahu vytvoreného používateľmi a nie je zodpovedná alebo nenesie zodpovednosť voči vám, ani voči žiadnej tretej strane, za obsah alebo presnosť obsahu vytvoreného používateľmi. Spoločnosť PastaPro nebude nepretržite sledovať a regulovať obsah generovaný používateľmi a zverejnený vami alebo medzi užívateľmi a ani nemá povinnosť tak urobiť. Bez všeobecného obmedzenia vyššie uvedeného, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek poznámky, názory, pripomienky, návrhy a ďalšie informácie vyjadrené alebo zahrnuté do obsahu vytvoreného používateľmi, nemusia byť nutne v súlade s tými, ktoré predstavuje alebo zastáva spoločnosť PastaPro. Každé využitie obsahu vytvoreného užívateľom je úplne na vaše vlastné riziko. Týmto vyhlasujete a ručíte, že akýkoľvek obsah vytvorený užívateľom, vystavený alebo prenášaný vami, je originálny a nebude kopírovať prácu akejkoľvek tretej strany, lebo inak porušujete akékoľvek práva tretích strán týkajúce sa ich duševného vlastníctva, práva na ochranu súkromia a osobných práv, a že v obsahu nie sú žiadne ohováračské alebo pohŕdavé prehlásenia. Ďalej vyhlasujete a ručíte, že máte schopnosť udeliť licenciu tak, ako je to stanovené v tomto odseku. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť PastaPro a jej pridružené spoločnosti za všetky náklady, výdavky, škody, straty a záväzky vzniknuté alebo utrpené na strane spoločnosti PastaPro alebo jej pridružených spoločností, v súvislosti s akýmkoľvek obsahom vytvoreným používateľmi, ktorý je publikovaný alebo prenášaný vami alebo vaším ďalším používaním webovej stránky.

Spoločnosť PastaPro si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, (úplne alebo čiastočne) zablokovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený užívateľom, zverejnený alebo prenášaný vami, o ktorom je presvedčená, že nie je v súlade s jej Obchodnými podmienkami pre použitie webovej stránky (vrátane materiálov, ktoré porušujú alebo môžu porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, ich práva na ochranu súkromia a ich osobné práva), alebo sú inak pre ňu neprijateľné.

Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne a písomne informovať spoločnosť PastaPro (pozrite si časť Ako nás môžete kontaktovať, ktorá je uvedená nižšie) o akomkoľvek obsahu vytvorenom používateľmi (alebo inom obsahu), ktorý porušuje zásady a podmienky používania webovej stránky. Súhlasíte s tým, že spoločnosti PastaPro poskytnete dostatok informácií na to, aby ste jej umožnili vyšetriť či obsah vytvorený užívateľom (alebo iný obsah) porušuje Obchodné podmienky pre použitie webovej stránky. Spoločnosť PastaPro súhlasí s tým, že vynaloží úsilie v dobrej viere na vyšetrenie sťažností a prijme také opatrenia, ktoré bude považovať za vhodné. Avšak, spoločnosť PastaPro nezaručuje, ani nevyhlasuje, že bude blokovať alebo odstráni (úplne či čiastočne), takto používateľmi generovaný obsah alebo akýkoľvek iný obsah.

3.8 Nevyžiadané nápady

aSpoločnosť PastaPro vedie politiku nerevízie alebo neprijímania akýchkoľvek nevyžiadaných vyjadrení, nápadov, vynálezov, priemyselných vzorov a / alebo ďalších materiálov súvisiacich s podnikaním spoločnosti (vrátane a bez obmedzenia na obuv, odev, športové potreby a služby), či sa skladajú z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií alebo sú poskytované iným spôsobom (“materiálmi”) od osôb, ktoré sú mimo spoločnosti PastaPro. Preto by ste nemali posielať akékoľvek materiály na webovú stránku alebo ich posielať spoločnosti e-mailom či iným spôsobom.

4. Rôzne
4.1 Priority

V prípade, že ide o rozpor medzi Obchodnými podmienkami spoločnosti PastaPro a akýmkoľvek obsahom obsiahnutým v iných častiach webovej stránky alebo v odkazoch, majú prednosť Obchodné podmienky spoločnosti PastaPro obsiahnuté v tomto dokumente.

4.2 Zmeny Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro

Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto Obchodných podmienok kedykoľvek.

Používanie tejto webovej stránky, rovnako ako aj všetkych kúpnopredajných zmlúv uzavretých medzi vami a spoločnosťou, budú predmetom verzie Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro , ktoré sú platné v čase, keď umiestnite objednávku prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v deň prehliadania tejto webovej stránky.

Prosím, pravidelne kontrolujte Obchodné podmienky spoločnosti PastaPro, aby ste mali prehľad o možných zmenách. Verzia je vyznačená k poslednému dňu revízie tak, ako je uvedené na konci tejto strany.

4.3 Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky súhlasíte a beriete na vedomie, že môžeme zhromažďovať, používať, ukladať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s našou politikou Ochrany osobných údajov.

4.4 Vyčlenenie

Každé ustanovenie Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro sa považuje za samostatné a na sebe nezávislé. Ak je niektoré ustanovenie považované za neplatné alebo inak nevykonateľné, bude považované za vyčleniteľné a nebude mať vplyv na vymáhateľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení, obsiahnutých v týchto Obchodných podmienkach.

4.5 Subdodávky a priradenie

Spoločnosť PastaPro si vyhradzuje právo na subdodávky, prevod, postúpenie alebo nováciu všetkých alebo niektorých z našich práv a povinností vyplývajúcich z Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro tak, aby vaše práva v rámci nich neboli ovplyvnené. Vy nesmiete subdodávať, priradzovať alebo inak prevádzať žiadne z vašich práv alebo záväzkov vyplývajúcich z Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro bez nášho písomného súhlasu.

4.6 Udalosti mimo rozumnú kontrolu

Spoločnosť PastaPro nebude zodpovedná za akékoľvek oneskorenia alebo neplnenia či nesúlad s našimi záväzkami v rámci Obchodných podmienok spoločnosti PastaPro, ak dôjde k meškaniu či zlyhaniu konania z príčin, ktoré sú mimo rozumnú kontrolu spoločnosti PastaPro.